Příspěvek na herní prvky do školní družiny

Vážení rodiče,
žádáme vás o finanční příspěvek ve výši 500 Kč do fondu SSŠ. Příspěvek bude vybírán zástupci spolku ve třídách.
Příspěvky budou investovány do akcí pro žáky školy, zlepšení školního prostředí, do nákupu pomůcek, do obnovy
herních prvků v areálu školu.
Hlavním zájmem je v roce 2019 pořídit nové herní prvky na pozemek školní družiny. Předpokládaný rozpočet
pro jejich pořízení je 165 000 Kč.
Dále bychom vás chtěli požádat o peněžní podporu na vybudování venkovní třídy pro žáky 1. i 2. stupně, kterou
bychom využívali na výuku například pracovních činností, prvouky, výtvarné výchovy, přírodopisu a využívala by
ji i školní družina.
Děkujeme Vám předem, jestliže se rozhodnete věnovat darem Spolku pro tento účel částku v jakékoli výši. V tom
případě vám pí Eva Matoušková, zástupkyně ředitelky školy pro komunitní a zájmovou činnost, vystaví darovací
smlouvu, na jejímž základě, prosíme, o zasílání finančních prostředků na účet č.: 250063389/0800, var. symbol
7537. Děkujeme za vaši podporu

Tomáš Čermín, předseda Spolku Satalická škola