Hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v tomto týdnu proběhla distanční pedagogická rada k hodnocení vzdělávání a chování a žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021. V úterý 10. 11. 2020 se měly konat třídní schůzky spolu s valnou hromadou Spolku Satalická škola a zároveň volby členů školské rady za rodiče. Volba členů školské rady proběhne v náhradním termínu, a to nejpozději tři měsíce po skončení nouzového stavu.

Ve středu 11. 11. 2020 Vám třídní učitelé zašlou souhrnnou zprávu pro jednotlivé třídy. Pokud bude třeba, zašlou i individuální hodnocení. Průběžné známky z prezenční a distanční části výuky najdete v elektronické žákovské knížce.

Dle vyjádření MŠMT nemůže distanční výuka nahradit běžnou prezenční výuku ve škole. Přesto se díky ní žáci zdokonalují v IT dovednostech, učí se vyhledávat informace na internetu, pracují samostatně s textem, sami si plánují čas na řešení zadaných úkolů. Online výuka má kromě upevnění probrané látky i významný sociální význam pro třídní kolektiv a každého jednotlivce.

Toto vše platí za předpokladu, že mají žáci o vzdělávání zájem. Obecně bych mohla shrnout informaci, že žáci 1. stupně, kteří mají kontrolu a zpětnou vazbu i od rodičů, pracují a probírané učivo zvládají dobře nebo jen s malými obtížemi, které jim paní učitelky pomáhají překonat.

Pro 2. stupeň platí pravidlo, kdo pracoval a byl aktivní ve škole, je aktivní i doma. Kdo ve škole nepracoval, nijak svůj přístup ke vzdělávání nezměnil ani při distanční výuce. Žáci, kteří rušili při výuce ve škole, často ruší i online výuku. To považuji za zvlášť nepřijatelné chování. Rodiče těchto žáků budou v rámci čtvrtletní zprávy informováni. Vzhledem k omezenému kontaktu učitele a žáka jsou možnosti, jak toto chování efektivně řešit, velmi zúžené. Je třeba také pochválit velkou skupinu žáků, kteří pracují svědomitě, komunikují s vyučujícími pravidelně a na odpovídající úrovni.

V rámci distanční výuky vyplynula ještě jedna důležitá skutečnost. Žák přihlášený do MS Teams nebo do online výuky nemusí být ještě žákem, který pracuje aktivně a řeší zadané úkoly. Sledování zapnutého počítače se vždy nemusí rovnat aktivní práci, ačkoli to tak někteří žáci mnohdy prezentují. Vzhledem k tomu, že platforma MS Teams vyhodnocuje práci žáka i z hlediska časového, jednoznačně tak vyplývá, že někteří žáci tráví na vypracování kvízu či testu tak krátký čas, za který stihnou odpovědi pouze opsat.

Aktivní spolupráce rodiny a školy má velký význam pro žáky při prezenční výuce a my si jí velmi vážíme. Mnohem důležitější je vzájemná důvěra v době distanční výuky. Proto, prosím, všechny rodiče, aby byly v této komplikované době svým dětem oporou a pomáhali jim s motivací pro samostatné řešení úkolů.
Chtěla bych vyjádřit poděkování Spolku Satalická škola, který nabídl finance k nákupu IT techniky pro žáky, kteří nemají adekvátní technické zázemí. Na realizaci tohoto projektu v současné chvíli pracujeme.

Ze zřejmých důvodů ruším akce plánované na měsíc listopad: bazar hraček, vánoční focení 1. stupně, druhé neformální setkání s rodiči, vánoční jarmark a den otevřených dveří.

Od 1. 11. 2020 došlo k organizační změně ve vedení školy, kdy post zástupkyně ředitelky bude zastávat pouze Ing. Alžběta Oborná.

Přeji všem hodně zdraví.
Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy