Aktuální informace ke 2. pololetí 2022/2023

Školská komise, která vznikla při MČ Praha-Satalice, iniciovala setkání, na němž jsme hovořili o dalších možných cestách v komunikaci mezi školou a rodiči (Bakalář, školní web, email).

Od září 2022 intenzivně hledáme školního psychologa. Prozatím jsme nebyli úspěšní. V případě potřeby je možno obrátit se na dětského psychologa působícího v Satalickém terapeutickém centru. Kontakt naleznete na webových stránkách školy.

Prvním námětem, který vyplynul z vyjádření zástupců rodičů, je sdílení probíraného učiva. Na II. stupni se tento zájem dá řešit zveřejňováním zápisů v třídní knize. To zahájíme ve středu 1. 3. 2023. Přesto prioritou školy zůstává sdílení informací komunikačním kanálem učitel – žák přes MS Teams a žák – rodič v domácím prostředí.

Návod na zobrazení zápisů v TK:

Prvním krokem k zobrazení zápisů je kliknutí na rozvrh. Následně se zobrazí nabídka, ze které je potřeba vybrat přehled výuky. Ze seznamu na pravé straně poté vybereme požadovaný předmět.

V levé části se nacházejí zápisy z třídní knihy seřazené dle data. Řazení je možno změnit dle nejnovějších nebo nejstarších zápisů. U každého zápisu je možné vidět číslo hodiny, zadané téma a počet nalezených výukových zdrojů. Tyto výukové zdroje jsou zobrazeny v pravé části.

Na I. stupni je tato situace komplikovanější, protože třídní knihy jsou doplňovány pouze jednou týdně. Tento krok je k další diskuzi s vyučujícími, která povede k nastavení jednotných pravidel.

Pro případ, že žák není ve škole přítomen, má každá třída nastavený systém, jak mu probírané učivo předávat. Žák má také možnost přes MS Teams sám oslovit vyučujícího, který mu potřebné informace předá.

Rodiče se dále dotazovali na možnost prohlédnout si opravené samostatné práce žáků. Písemné práce je možné v případě zájmu okopírovat, někteří učitelé povolují vyfocení mobilem. Nejvhodnější je návštěva rodičů ve škole, a to po domluvě s vyučujícím, který jim může k práci žáka poskytnout relevantní komentář.

Přijímací řízení na víceletá gymnázia a střední školy.

Ke dni 28. 2. 2023 odevzdali všichni zájemci o studium své přihlášky na víceletá gymnázia a střední školy (9. ročníky).  Žáci následně obdrží pozvánky k přijímacím zkouškám podle pořadí zapsaných škol.

Na střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště s maturitními a tříletými obory) podali přihlášku všichni žáci 9. ročníků.

Na osmiletá gymnázia podalo přihlášku 14 žáků z jedné z 5. tříd.

Na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 25 žáků ze tří 7. tříd, především na gymnázium Na Pražačce a Gymnázium Čakovice.

Žáci 9. tříd jsou na přijímací zkoušky připravováni v průběhu celého závěrečného ročníku jejich školní docházky. A to jak v rámci výuky českého jazyka a matematiky, tak na odpoledních přípravných kurzech.

Žáci 5. a 7. tříd musí k přijímacím zkouškám zvládnout učivo celého 5. či 7. ročníku, které máme v učebních plánech rozloženo až do června. Prosím, aby rodiče vzali v potaz nutnost doplnění učiva vykládaného až po přijímacích zkouškách a nepřipravili svým dětem u přijímaček nepříjemné překvapení ze selhání kvůli neznalosti ještě neprobrané látky.

Pedagogický sbor stále pracuje na shrnutí strategického plánu rozvoje školy, který bude živým dokumentem o plánech již realizovaných i těch, které škola v oblasti vzdělávací, personální, provozní a komunitní teprve připravuje.

Na školním webu je nově zveřejněn Školní vzdělávací program „Škola pro život“. Přestože se jedná o rozsáhlý dokument, není obtížné v textu najít informace, které jsou pro veřejnost důležité. V prvních kapitolách jsou obsaženy obecné údaje o škole. Kapitola 4 popisuje učební plán, který informuje, jaké předměty, v jakém ročníku a s jakou hodinovou dotací žáky čekají. V dalších kapitolách je charakteristika všech vyučovacích předmětů s minimálními a rozšířenými výstupy pro každý ročník. Na závěr jsou uvedena pravidla pro hodnocení žáků, která jsou i nedílnou součástí školního řádu.

Naším nejbližším jarním činem je realizace venkovní učebny. Učebna bude umístěna v zadní části pozemku, kde stával nevyužívaný tesko domek. Jednotlivé díly jsou již ve výrobě. Současně bude probíhat ve spolupráci s naším zřizovatelem MČ Praha-Satalice výstavba nového betonového plotu, aby byla učebna akusticky i vizuálně oddělena od sousedních pozemků.

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy